Project Description

 

شرکت عمران شهر جدید پرند در نظر دارد، براساس بند دو از دهمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/03/24 نسبت به برگزاری فراخوان انتخاب سرمایه گذار همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  اقدام نماید.

 • موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت 2 مجتمع تجاری- اداری و 9 مرکز محله در سطح شهر پرند در قالب بسته مشارکتی (با مشخصات مندرج در جدول)
 • نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پرند: فاز4- بلوار 22 بهمن- خیابان 12 فروردین- روبه روی درمانگاه سلام کد پستی: 1899713952 تلفن: 5-56790051 داخلی 254 دورنگار: 56790030
 • نحوه مشارکت: مشارکت مدنی
 • شرایط متقاضان سرمایه گذاری:
 • اشخاص حقوقی: با داشتن رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و انبوه سازان به ترتیب، مطابق با دستورالعمل معاونت ارزیابی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویا دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، مرتبط با پروژه پیشنهادی  مجاز به شرکت در فراخوان می باشند.
 • اشخاص حقیقی: در صورت شرکت در فراخوان می بایست با شرکت های حقوقی دارای رتبه صلاحیت مرتبط پروژه پیشنهادی کنسرسیوم نمایند.
 • در صورت تمایل به کنسرسیوم چند شرکت حقوقی با هم یا اشخاص حقیقی با شرکت حقوقی می بایست موضوع کتباً اعلام و شراکت نامه محضری مبنی بر این موضوع ارائه گردد.
 • نحوه انتخاب سرمایه گذار: از طریق ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری و بازگشایی پیشنهادی مالی واجدین شرایط حداقل امتیاز ارزیابی کیفی.
 • مبلغ کل سرمایه گذاری: مطابق با اعداد مندرج در جدول.
 • مدت دوره مشارکت: مطابق با اعداد مندرج در جدول.
 • روش ها و دستورالعمل ها و استاندارهای اجرایی:

نشریه شماره 55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)، نشریه شماره 101 (مشخصات فنی عمومی راه)، نشریه شماره 120 (آیین نامه بتن ایران)،نشریه شماره 128 (مشخصات فنی عمومی تاسیسات)، نشریه شماره 110 (مشخصات فنی عمومی برقی)، نشریه شماره 303 (مشخصات فنی عمومی کارهای خط لوله آب و فاضلاب شهری)، نشریه 123 (مشخصات فنی عمومی مخازن آب زیر زمینی)، نشریه شماره 95 (مشخصات فنی نقشه برداری)، نشریه 228 (آیین نامع جوشکاری ساختمان های ایران)، مقررات ملی ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیین نامه هایی که به تشخیص کارفرما با این پروه مرتبط باشند.

 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ 1400/04/26 لغایت روزشنبه مورخ 1400/05/02 از ساعت 8 الی 13 از طریق دبیرخانه قابل دریافت می باشد.
 • تاریخ تحویل اسناد فراخوان : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/05/09 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند، تحویل شود.
 • از سرمایه گذارانی که اسناد فراخوان را دریافت نموده اند درخواست می گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد ندارد، مراتب را به صورت کتبی، حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس مندرج در جزء بند 2، اعلام نمایند.
 • زمان بازگشایی پاکت “الف” : در تاریخ 1400/05/10 نسبت به بازگشایی پاکات الف اقدام و طی مدت حداکثر 10 روز کاری نسبت به انجام ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه (سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز 65 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت) ، اقدام می گردد و پاکت ب (ارائه پیشنهاد قیمت ) برای سرمایه گذاران، که  در لیست کوتاه قرار می گیرند، بازگشایی خواهد شد.
 • زمان بازگشایی پاکت “ب “: ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/05/23 در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پرند.
 • سهم الشرکه تعیین شده برای شریک در پروژه های مراکز محله، مشروط به تکمیل و تحویل پروژه های انتفاعی و غیرانتفاعی مندرج در جدول می باشد.
 • سهم الشرکه تعیین شده برای شریک (سرمایه گذار) در پروژه های مراکز محله، صرفا از کاربری های انتفاعی (تجاری) می باشد و کاربری غیر انتفاعی (بوستان با کلیه مستحدثات و متعلقات) پس از احداث بدون هیچ گونه سهم الشرکه برای شریک، به شرکت عمران پرند تحویل می گردد.
 • درصد پیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یا بیشتر از قدرالسهم پایه باشد و بالاترین درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پرند به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.
 • پس از انعقاد قرارداد هزینه کارشناسی به نسبت سهم الشراکه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.
 • هر یک از سرمایه گذاران تنها مجاز به انتخاب یک پروژه می باشند.

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود آگهی فراخوان عمومی شماره 1-4

جدول آگهی فراخوان عمومی شماره 1-4