محسن وطن خواهی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

محسن وطن خواهی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شهر جدید پرند است.

شماره تماس: 02156790059                ایمیل سازمانی: m.vatankhahi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سید مهدی اسماعیل نسب

عضو هیئت مدیره

سید مهدی اسماعیل نسب عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790032 – داخلی 116             ایمیل سازمانی: m.esmaeilnasab@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

علی نعمت چهاردولی

عضو هیئت مدیره

علی نعمت چهاردولی عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790032 – داخلی 122             ایمیل سازمانی: a.chahardouli@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

محمد مراد مانگشتی

عضو هیئت مدیره

محمد مراد مانگشتی عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790033  – داخلی 134               ایمیل سازمانی: m.mangashti@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

پدرام صمیمی فر

عضو هیئت مدیره

پدرام صمیمی فر عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790033 – داخلی 114                  ایمیل سازمانی: p.samimifar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل