امیر سیافی

مشاور مدیر عامل و سرپرست اداره حراست

شماره تماس: ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 281

ایرج شهیدی

سرپرست اداره مسکن مهر

شماره تماس:

عوض قسمتی

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 02156790034

غلامحسین شجاع

رئیس اداره فنی و اجرایی

شماره تماس: ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 242

سرکار خانم کربلایی زاده

سرپرست فناوری اطلاعات

شماره تماس:  ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 255

رضا لطفی مرزناکی

ذیحساب و رئیس اداره مالی

شماره تماس:  ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 267

علی مزینانی

رئیس اداره پیمان و مشارکت

شماره تماس:   ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 212

مهران خیری نتاج فیروزجاه

سرپرست خدمات شهری

شماره تماس: 5800-02156945700

محمود اسماعیلی

رئیس اداره  اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 8-02156790036 (215)

بهزاد فاخری

مدیر کنترل پروژه

شماره تماس:   ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 240

فرشید بهمن

رئیس اداره بودجه و درآمد

شماره تماس:   ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی