باسمه تعالی

آگهی فراخوان عمومی

شماره 1-8

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران – ساوه ،فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد حسب بند 17 از هشتمین صورتجلسه مصوبات هیات مدیره مورخ 03/04/99 از بین مهندسین مشاور واجدِ شرایط که دارای رشته و زمینه تخصصی موضوع خدمات مشاوره طرح  می‌باشند  جهت شرکت در فراخوان به شماره سیستمی2099001077000031را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ، دعوت بعمل آورد .

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهاد قیمت مشاوران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.irانجام خواهد شد . لازم به ذکر است مشاوران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در فراخوان اقدام نمایند .

  • موضوع خدمات مشاوره: تهیه طرح آماده سازی اراضی 440 هکتار الحاقی در منتهی الیه غربی پرند
  • مدارک صلاحیت و گواهی‌نامه‌های لازم: مهندسین مشاوری که دارای پایه سه تخصصی(شهرسازی- طراحی شهری ) و پایه دو تخصصی معماری (ساختمان‌های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی –  ساختمانهای مسکونی،‌ تجاری، اداری، صنعتی و نظامی) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز ظرفیت آزاد می‌باشند (با ارایه گواهی‌نامه صلاحیت و اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور)، می‌توانند نسبت به ارسال مدارک ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.
  • روش انتخاب مشاور : براساس کیفیت
  • سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی درج شده است .

الف ) چاپ آگهی نوبت اول و دوم در روزنامه ایران به تاریخ های 05/08/99 و 06/08/99 می باشد .

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی برای متقاضیان واجدشرایط ، روز دوشنبه مورخ05/08/99 تا روزیکشنبه مورخ 11/08/99  از سامانه مذکور می باشد.

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز یکشنبه مورخ 25/08/99 می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با تلفن  5-56790051-021 با داخلی 253 خانم مهندس اویسی تماس حاصل نمایید .

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل پی دی اف فراخوان

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=18759
کد خبر
18759