شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، در نظر دارد؛ تعدادی قطعه زمین باکاربری  تجاری، مسکونی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، درمانی ، تجاری-اداری ، صنعتی و تعدادی واحد ساخته شده تجاری را از طریق فراخوان  عمومی و بصورت اقساط (30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، در نظر دارد؛ تعدادی قطعه زمین باکاربری  تجاری، مسکونی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، درمانی ، تجاری-اداری ، صنعتی و تعدادی واحد ساخته شده تجاری را از طریق فراخوان  عمومی و بصورت اقساط (30% نقدوالباقی طی اقساط 48 ماهه) واگذار نماید .

*** قطعات زمین مسکونی با شرایط 50 درصد نقد و الباقی به صورت اقساط واگذار می گردد.

نوع و تضمین شرکت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانکی(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شرکت عمران شهر جدید پرند و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 (شماره شبا 710100004001037907145729IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه بانکها از طریق سیستم سانتا و پایا.

شناسه ملی شرکت عمران: 10100099398  –  کد پستی: 3761315917  –  شماره ثبت: 784

(در صورت شرکت در فراخوان بیش از یک قطعه ضمانتنامه هر کدام بایستی جداگانه ارائه گردد –در ضمن ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.)

مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات و محل آن بشرح ذیل می‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  05/03/1398 لغایت پایان وقت اداری 19/03/1398 (رأس ساعت 16).

ب – محل تحویل پیشنهادات  : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند

ج- تاریخ  بازگشایی پیشنهادات  دوشنبه 20 خرداد 1398، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=16540
کد خبر
16540